Strona główna


                                                                 Lublin, 29.12.2013

Szanowni Użytkownicy strony alija.pl

Od 29 grudnia 2004 roku oferuję ww. stronę, na której żadna pozycja z dyspozycją: pobierz, nie jest objęta prawami autorskimi. Posłuszny poleceniu głoszenia ewangelii wszystkim, publicznie i prywatnie, ustnie i na piśmie, podobnie jak z Jego łaski otrzymałem ją darmo, w możliwie nieskażonym stanie - usiłuję przedstawiać zgodną z rozumem i faktami Prawdę ewangeliczną, obejmującą również Żydów i Izraela. W tym zakresie Pan Jezus stanowi dla wszystkich doskonały przykład do naśladowania.

"Patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary" (Hbr. 12:2).

"przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa

ukrzyżowanego" (Gal. 3:1).

***

2013 rok a 89 mego życia okazał się nadzwyczaj produktywnym, co ilustruje niniejsza witryna. Ponadto informuję, że w 2014 roku zamierzam wydrukować, (oczywiście nie w celach komercyjnych), zweryfikowane kilkanaście pozycji w niewielkich ilościach dla tych, którzy okażą zainteresowanie tą problematyką. Wierząc, że upowszechnione na stronie pozycje będą pomocne w wyjaśnieniu różnych zagadnień, oraz że podzielona radość jest podwójną radością, zapraszam do duchowej uczty (Nech. 8,8-12).

Julian Grzesik

***

Na zegarze dziejów ludzkości naród żydowski zajmuje szczególne, unikalne miejsce. Jego historia badana przez pryzmat staro i nowo testamentowych proroctw, wyjaśnia tak obecną sytuację Izraela otoczonego wrogim światem muzułmańskim, jak i dowodzi, że jedyną dla nich alternatywę stanowi Nowe Przymierze. Znaczną pomoc w tym zakresie można uzyskać w kilkujęzycznych wersjach: Aliji - Historii Rozproszenia i Zgromadzenia Izraela, a Izdatielstwo Terevinf w Moskwie nadało jej trafniejszy tytuł: Powrót Izraela w świetle proroctw Starego i Nowego Testamentu.

***

W 1981 roku, będąc w Bułgarii w Dolinie Róż - na dawnym pobojowisku walki z Turkami wiosną 1878 roku - w Szypce zwiedziłem cerkiew pokrytą złotem, jaką wzniósł carat na pamiątkę tego zwycięstwa. Oprócz odczytywania spisu poległych żołnierzy z podolskich pułków o polskim rodowodzie, nie uzmysłowiłem sobie, jakie znaczenie proroczo określone w dwójnasobie historii Żydów, miało to przełomowe wydarzenie. W dokładnie przez Biblię określonym czasie, starcie tych dwu armii zadecydowało, o zwołanie konferencji berlińskiej, z udziałem Anglii, z premierem lordem Beaconsfield (Beniamin Disraeli), jedynym Żydem na tym stanowisku w całej jej historii! Czy do przypadku należy zaliczyć konflikt jego ojca z miejscową gminą i zerwanie z judaizmem, co umożliwiło synowi karierę polityczną zwieńczoną urzędem premiera? Jego sekretarz, Żyd Balfour, późniejszy minister spraw zagranicznych, twórcą deklaracji z 1917 roku, zapewne nie przez przypadek uczestniczył w obradach konferencji berlińskiej!

***

Na około 900 lat Polska stała się przystanią dla prześladowanego narodu żydowskiego. W czasie II Wojny Światowej na jej terytorium dokonano największego ludobójstwa w historii ludzkości. Zrozumiała jest gorycz Żydów i poszukiwanie współwinnych tej tragedii, ale mniej wybaczalnym jest krzewienie antypolonizmu, oskarżanie narodu polskiego o pośredni współudział w tej zbrodni. Ukazanie prawdy i tylko prawdy może stanowić oręż w gaszeniu zarzewia antypolonizmu i antysemityzmu. W obronie czci obu narodów, temat ten upowszechniam w kilku językowych wersjach Zagłady Żydów w 1939-1945.

***

W roku 2011 ostatecznie zakończyłem i wydrukowałem III poszerzone i poprawione wydanie Alii, Zagłady i Po Zagładzie 1945-1948. Ponadto na stronie, zamieściłem pliki o antysemityzmie, haniebnym współudziale Francuzów w Zagładzie, czy też Anglików z obozem na Cyprze itp. Dla przeciwwagi, szczególną wymowę przedstawia wywiad Davida Cesarani, doradcy premiera Anglii d/s. Holokaustu o stanowisku Polaków, Jana Żaryna o zapomnianych polskich bohaterach ratujących Żydów i inne pozycje. Nadal aktualne okazały się Listy Okólne do Grossa i tego pokroju „publicystów", demaskujące nieuczciwą, zniesławiającą Polaków, manipulację faktami. [1]

***

W 1910 r. w Nowym Jorku w przemówieniu do żydowskiej elity, pastor Russell przepowiedział upadek ówczesnego porządku politycznego w 1914 roku, czyli za 4 lata, co spełniło się co do dnia. Jakże silna wiara w chronologię biblijną musiała go inspirować do wystawiania na próbę wiarygodności tego co głosił i Ruchu, którego był duchowym przywódcą!

Do wybuchu I fazy wojny światowej, poprzez koligacje rodzinne monarchów i zawarte przymierza obronne, ówczesny świat miał poczucie: pokoju i bezpieczeństwa, a odtąd znajduje się w permanentnym procesie nagłego zginienia, podobnego do porodowych bólów kobiety (1 Ts. 5,3). Szatan poprzez dyktatorskie - totalitarne systemy usiłował zapobiec rozkładowi swego królestwa, ale i one już znalazły się na śmietniku historii. Nie umiejąc odczytać znaków czasu, ci którzy tego co daleko nie widzą - teraźniejszą prawdę (2 P. 1, 9), kwestionują chronologię biblijną, początek i koniec czasów pogan. Prawdy te obroniono i opublikowano w Starożytności, Porównawczej Chronologii Biblijnej i w innych pozycjach.

***

Należałoby zwrócić uwagę na syzyfową działalność nawracania Żydów na płaszczyźnie teologii zastępstwa a z drugiej strony na historię współczesną Żydów Mesjańskich oraz ich stosunku do korzeni judaizmu, jak to przedstawił Daniel Juster z uzupełniającymi szczegółami zawartymi w książkach: Rachmiela Frydlanda - Skazani na zagładę i Eliezera Urbacha - Wyrwany z piekieł. Zrozumienie trudności w określeniu swej tożsamości przez Żydów, którzy w Jezusie rozpoznali Mesjasza, pomoże lepiej docenić prekursorów biblijnego syjonizmu z poselstwem pocieszania a nie nawracania Żydów, czego wyrazem jest podstawowa idea tej strony, stąd nie wymaga odrębnego omówienia.

***

Wytłumaczenie zagadki, jakim jest duchowy Izrael - podzielone na różne frakcje - chrześcijaństwo, określone w Apokalipsie mianem Babilonu - wyjaśnia Historia Ruchu Paruzji, skorumpowanego przez tzw. Świadków Jehowy, w rzeczywistości jednak kontynuującego reformację oczyszczonej świątnicy, przez t.zw. Ruch Epifanii. Tę ideę przedstawiono w pięciu książkach: Historii Ruchu Badaczy Pisma Świętego.

***

Kompleksowo opracowana Historia Ruchu poprzez dotąd niepublikowane dokumenty, ujawniła apostazję w doktrynie i organizacji Świadków Jehowy, łącznie w b. ZSRR. Po 89 latach, dokumenty i korespondencja z ostatnim z naocznych świadków A. O. Houdsonem, ukazały posługę pastora Johnsona w Anglii w 1917 r. w jej pełnym kształcie, niwecząc pleniące się fałsze. Po upowszechnieniu tej Historii okazało się, że treść jest za twarda do zgryzienia mlecznymi zębami i za wartościowa by ją wypluć. Męczą się więc malkontenci, ale jak dotąd, nikt nie usiłował podważać prezentowanej wykładni doktryn i faktów (Mat 21,15; Iz 54,17).

***

W związku z ukazaniem się w druku XI Tomu EXODUS, a w nim w DODATKU - PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI, zaistniała możliwość porównania z tłumaczeniem PIEŚNI na mojej stronie by się przekonać, czy w 1952 r. miano podstawy do ich zignorowania, wskutek czego dopiero po 55 latach dotarły one do czytelników!

***

Przypuszczam, że należało zwrócić uwagę na inne fascynujące biblijne proroctwa m.in. o Godzinie autorytetu i panowania bestii, które stanowią frapujący temat dla wszystkich teologów. Cenne wyjaśnienia pozostawił Posłannik Epifanii. Niektóre (jak czas jej trwania) nie sprawdziły się, inne wymagają aktualizacji (Apk. 17, 7-18). Poza jałowymi spekulacjami, dotąd nie ukazała się rzeczowa, najbliższa prawdy, próba rozwikłania tej po części już odkrytej tajemnicy naszych czasów! Ogół, jak zawsze, jest pogrążony w drzemce. Wielu z nostalgią wspomina przeszłe czasy, nie zdając sobie sprawy, że gloryfikując dyktaturę, występują przeciw Barankowi, który je usuwa z reliktami baalizmu (Apk. 17, 14).

W Namiestnikach Króla w rzekomym królestwie Bożym, wyjaśniono znaczenie "rogów" (Dan. 7, 7-8; Apk. 17). O ile będzie wolą Bożą i stosowny ku temu czas, proroctwo zostanie zrozumiane i publicznie wyjaśnione.

***

Za podstawę zaistnienia "obrzydliwości spustoszenia" w 539 r. przyjmuje się pokonanie Ostrogotów przez Belizariusza i wyparcie ich z Rzymu. Historia z tego czasu jest bardziej złożona. Nie podważając ale uściślając tą datę, czytelnik witryny znajdzie historyczne i teologiczne wyjaśnienie proroctwa (Dn. 12, 8-11).

***

10 lipca 2010 roku minęło 350 lat od wypędzenia z ojczyzny jej synów i obywateli, Braci Polskich. Rocznica ta minęła niezauważona tak przez gremia religijne, jak i polityczne. To hańbiące Polskę wydarzenie omówiono w dwu książkach: Bracia Polscy w Lublinie, Lubelszczyźnie i Wołyniu, oraz O Zborach w Piaskach Luterskich, Siedliskach Wielkich i Bełżycach. Na końcu ostatniej, porównując pisma byłego księdza Krowickiego i Jana Niemojewskiego o papiestwie, z apogeum bałwochwalstwa z polskim „błogosławionym", pozostaje oczekiwać tylko apokaliptycznych kar.

W ten sposób przywrócono pamięć m.in. o Mikołaju Suchodolskim, Orzechowskich, Lubienieckich, Morsztynach, Kazimierskich, o Samuelu Przypkowskim, Andrzeju Wiszowatym i całej plejadzie im podobnych, dla których wierność ideałom, czyste sumienie, okazały się cenniejsze nad utracone majątki, a nawet ojczyznę!                                    

***

Mając na uwadze podobne, w szczególności biblijne przykłady, inspirację Psalmów 23, 91 i 46, z kapłańskim błogosławieństwem 4 Mojżeszowej 6, 24-26 i modlitwą arcykapłańską Pana Jezusa z Ew. Jana 17, 29 grudnia 2013 roku wkraczając w 91 rok i 2014 Nowy Rok, życzę czytelnikom publikacji, wszystkiego najlepszego od Stwórcy przez Jego umiłowanego Syna, w tym pogłębiania wiary w obietnice Boże.

 

„A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata",

 „Wszelka broń ukuta na ciebie, będzie bezużyteczna. Potępisz każdy język, który się zmierzy z tobą w sądzie"

„Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki nie zaleją cię; pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie ".

(Iz 54,17; 43, 2-3). BG

 

***

 

 


[1] 9 maja 2011 r. w Lublinie, dr. Irena Grudzińska-Gross, współautorka „Złotych żniw", otrzymała od Heleny Epilog z płytą CD-R, z listami do Grossa itp. odniesieniami do jego działalności.